İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı

Şirketlerin yapmış olduğu organizasyona istinaden müşterilerinden almış olduğu ücret Organizasyon bedelidir. Organizasyon ücreti sisteme girilen üyelik bedeli ve vadeye göre belirlenir.

Resmi Gazete yayımlanan Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda ise “Finansman Organizasyon Ücreti” şu şekilde tanımlandı: “Organizasyon ücreti: Müşterilerin tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında tasarruf finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi karşılığında ödeyecekleri tutarı” olarak belirlendi.

Organizasyon Bedeli İlişkin Paramı İade Ederler Mi?

Ülkemizde birçok isim adı altında faizsiz ev alma sistemi olarak tanıtılan bir takım faaliyetler yörüten şirketler var. Bu şirketlerin internet ve sosyal medya üzerinden yayınladığı ve güven verici söylemler içeren reklamları birçok kişinin mağduriyetine yol açıyor.

Fuzulev, katılımev, eminevim ve diğer firmalara kayıt olup bir miktar para ödeyen ancak sonuç olarak ücretlerini ödeyemeyen kişiler Organizasyon Bedelini geri almakta güçlük yaşıyor.

Organizasyon Bedeli İçin Avukat

Sözleşmelerde yer alan diğer taksitlerin ödemenmesinde güçlük çeken kişiler avukatlarına danışarak aşağıdaki soruları sormaktadır:

  • Organizasyon bedeli nedir?
  • Organizasyon bedeli iade eder mi?
  • Organizasyon bedeli iade ederken ne yapılmalı?
  • Organizasyon bedeli iade etmeyen firmalara karşı ne yapılmalı?
  • Sözleşmeden cayabilir miyim?

Yargıtay: Sözleşme şartlarının ağır olduğunu fark eden ve sözleşmeden cayan tüketici için müjdeli haberi verdi.

Faizsiz ev alma sisteminde organizasyon ücreti adı altında ödenen ücret sözleşmenin ilgili maddesi haksız şart (Tüketici Kanunu uyarınca) olduğuna karar verdi.

Organizasyon Bedeli Nasıl Geri Alınır?

Günümüzde oldukça yaygınlaşan faizsiz ev alma vaadiyle kura usulü/çekiliş usulü sistemle çalışan şirketlerin fayda sağladığı kişiler kadar mağdur ettiği kişilerin de olduğu görülmektedir

Bu şirketler sözleşmeye cayma halinde organizasyon ücreti iade edilmez diye hüküm koymakta ve sözleşmeden her ne sebeple olursa olsun cayılırsa bizi ilgilendirmez şeklinde tavır sergilemektedirler, oysaki sözleşmede geçen caymaya ilişkin bu hüküm haksız şart niteliğindedir.

İstinaf Mahkemesi Kararı: Faizsiz Ev Alma Sisteminde Organizasyon (Proje) Bedelinin İade Edilmemesi Haksız Şarttır.

ÖZET: Davalı şirketin kurduğu sistem gereğince oluşturulan gruplardan birine üye olan katılımcının 120 ay boyunca ödediği bedellerin toplamı ile alınacak taşınmazın çekiliş ile sahibinin belirlendiği sistemden ayrılması sonucu ödemiş olduğu bedel ile peşin ödediği organizasyon ücretinin iadesi talebine ilişkindir. Mahkemenin de kabul ettiği gibi sözleşme tip sözleşme olup, organizasyon ücreti adı altında henüz karşılığı olmayan, peşin yapılan ödemeden dolayı davacı için herhangi bir masraf yapıldığı kanıtlanamamıştır. Davacı da sözleşmeden ayrılmış olup ve matbu olarak düzenlenen sözleşmede öngörülen şart TKHK m. 5 kapsamında haksız şart olduğundan, davacının sistem içinde kaldığı dönemle orantılı olarak davanın kısmen kabulü usul ve yasaya uygundur. Davalı istinaf talebinde haklı değildir. Bu itibarla; istinaf başvurusunun reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

T.C. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İstanbul 18. Hukuk Dairesi

Esas No: 2017/2387

Karar No: 2019/808

Karar Tarihi: 18.04.2019

SÖZLEŞMEDEN DÖNME NEDENİYLE BEDEL İADESİ DAVASI – ORGANİZASYON ÜCRETİ ADI ALTINDA HENÜZ KARŞILIĞI OLMAYAN PEŞİN YAPILAN ÖDEMEDEN DOLAYI DAVACI İÇİN HERHANGİ BİR MASRAF YAPILDIĞI KANITLANAMADIĞI – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİ

(6098 S. K. m. 393)

Taraflar arasındaki sözleşmeden dönme nedeniyle bedel iadesi davasında; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen karara karşı davalı vekili tarafından süresinde istinaf yoluna başvurulduğundan, dosya içeriğine göre incelemenin duruşmalı yapılmasına gerek görülmediğinden, dosyanın tevdi edildiği mahkememiz üye hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra, yapılan müzakerede de ön inceleme ve usule ilişkin eksikliğin bulunmadığının anlaşılması üzerine, işin esasına geçilmek suretiyle dosya üzerinden heyetçe yapılan inceleme ve değerlendirme sonunda;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesi ile; müvekkilinin ev sahibi olmak istediğinden davalı şirket ile sözleşme imzaladığını, sözleşme imzalanırken üyelik bedeli olarak 12.200.13 TL ödeme yapıldığını, müvekkilinin 10/08/2016 tarihinde 1.500.00 TL, 05/09/2016 tarihinde 1.350.00 TL olmak üzere toplam 2.850.00 TL aylık taksit ödemesi yaptığını, ancak sözleşme şartlarının ağır olduğunu fark ederek sözleşmeden caymak istediklerini, buna karşılık 2 taksitin iade edilebileceğini, üyelik bedeli olan 12.200.13 TL’nin iade edilmeyeceğini bildirildiğini, 6502 sayılı Yasa’nın 40/2 gereğince sözleşme kurulmadan en az 1 gün önce bilgilendirme yapılmadığını, sözleşmeden cayılması halinde de bedelin iade edilmediğini belirterek, yapılan sözleşmenin iptali ile ödenen toplam 15.050.00 TL’nin davalı tarafından sözleşmede belirtilen %12 faizi ile, olmadığı takdirde yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesi ile; müvekkilinin katılımcıları organize ederek grup halinde birbirini finanse etmeye sağlayan bir kurum olduğunu, çekilişli gayrimenkul sisteminde konut almak isteyen kişiler arasında çeşitli gruplar oluşturulup noter huzurunda çekiliş yapıldığını, müvekkilinin bir kredi şirketi olmayıp katılımcıları grup halinde finanse ettiğini, aralarındaki sözleşmenin bir tür hizmet sözleşmesi olup, ön ödemeli konut sözleşmesi olmadığını, müvekkilinin satış sözleşmesinin hiçbir aşamasına dahil olmadığını, taraflar arasındaki sözleşmeye göre cayma hakkının çekilişe girene kadar olduğunu, davacının çekilişe katıldıktan sonra cayma hakkını kullandığını, sözleşme m.7’ye göre ödediği taksitlerin varsa peşinatın iade edileceği, organizasyon ücretinin iade edilmeyeceğinin düzenlendiğini, davacının 10/08/2016 tarihinde ilk çekilişe katıldığını bu yüzden organizasyon ücretini iade alamayacağını, müvekkilinin yaptığı organizasyonlar için çeşitli masraflar yaptığını, bu masrafı da organizasyon ücretinden karşıladığı belirterek davanın reddini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesince; taraflar arasındaki sözleşmenin ön ödemeli konu kredi sözleşmesi olmadığını, TBK m.393 gereğince de hizmet sözleşmesi olarak nitelendirilemeyeceğini, bu sözleşmenin kendine özgü nitelikler taşıyan bir sözleşme olduğunu, davalının organizasyon ücretini sözleşmedeki ayrıntılı olarak belirtilen işleri yapmak ve 120 ay süre ile takip etmek üzere tahsil edildiğini, davacının ise henüz konut sahibi olmadan 2. taksitten sonra ayrıldığını, davalının tacir olup verdiği hizmet karşılığı ücret alabileceği, ancak tüketiciye sunduğu hizmetle orantılı olması gerektiği, sözleşmenin 7/a maddesindeki hükmün 6502 sayılı Yasa’nın 5.maddesi gereğince haksız şart olduğunu ve geçersiz olduğunu belirterek, davanın kısmen kabulü ile 12.833.00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş, karar süresinde davalı tarafından süresinde istinaf edilmiştir.

Davalı vekili istinaf dilekçesinde; mahkemece, müvekkili lehine hükmedilen 12.200.13 TL organizasyon ücretinin hangi kriterlere göre hükmedildiğinin net olarak belirtilmediğini, davacının almış olduğu hizmetin sistemde bulunduğu süreyle orantılı olmadığını, müvekkilinin organizasyon oluşturmak için 2 bine yakın personel istihdam ettiğini, reklam amaçlı yemek ve toplantılar düzenlediğini, organizasyon ücretleri ile masrafların büyük kısmını müvekkilinin karşıladığını belirterek, organizasyon miktarı ve masrafların süre ile orantılı olarak belirlenmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

Davacının istinaf talebine karşı yazılı beyanda bulunmadığı anlaşılmıştır.

Dava; katılımcıların gruplar halinde organize edilerek gayrimenkul sahibi olmalarını sağlayan sözleşmeden dönme nedeni ile ödenen sözleşme bedelinin iadesi talebine ilişkindir.

Taraflar arasındaki 27/07/2016 tarihli sözleşme ile davacı 12.200.13 TL davalı şirkete 27/07/2016 tarihinde ödeme yapmış, 10/08/2016 tarihinde ise E. Ş. vasıtasıyla 1.500.00 TL yine aynı kişi vasıtasıyla 05/09/2016 tarihinde 1.333.00 TL olarak taksitli ödemeler yaptığı anlaşılmıştır.

Mahkemesince alınan bilirkişi raporunda, bu sistemde öncelikle ne kadarlık bir ev almak istendiği ve sonra da kaç ay taksit yapılacağının belirlendiği, taksit sayısının aynı zamanda grupta kaç kişi olduğunu belirlediğini, (120 ay taksit=120 kişilik grup) her ay gruptaki kişilerin ödediği taksitlerin toplamı 1 ev parası ettiği, her ay havuzda toplanan parayla noter huzurunda çekiliş yapılıp 1 kişiye ev alındığını, bu sistemde ev teslim tarihi gelen kişi isterse kendisinin belirlediği veya davalının yaptığı veya satışa sunduğu evi satın aldığını, taraflar arasındaki sözleşmenin ön ödemeli konut sözleşmesi olmadığını, bir hizmet sözleşmesi niteliğinde olduğunu, sözleşmeyi kendi rızasıyla imzaladığı için haksız şart varlığından bahsedilemeyeceği ve ücretin iadesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Davalı şirketin kurduğu sistem gereğince oluşturulan gruplardan birine üye olan katılımcının 120 ay boyunca ödediği bedellerin toplamı ile alınacak taşınmazın kur’a ile sahibinin belirlendiği sistemden ayrılması sonucu ödemiş olduğu bedel ile peşin ödediği organizasyon ücretinin iadesi talebine ilişkindir. Mahkemenin de kabul ettiği gibi sözleşme tip sözleşme olup, organizasyon ücreti adı altında henüz karşılığı olmayan, peşin yapılan ödemeden dolayı davacı için herhangi bir masraf yapıldığı kanıtlanamamıştır. Davacı da sözleşmeden ayrılmış olup ve matbu olarak düzenlenen sözleşmede öngörülen şart TKHK m. 5 kapsamında haksız şart olduğundan, davacının sistem içinde kaldığı dönemle orantılı olarak davanın kısmen kabulü usul ve yasaya uygundur. Davalı istinaf talebinde haklı değildir.

Bu itibarla; istinaf başvurusunun reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1.HMK m.353/1-b-1 gereğince istinaf başvurusunun esastan reddine,

2.İşin duruşmasız olarak incelenmesi nedeniyle AAÜT 2/2 hükmü uyarınca ücreti vekalet taktirine yer olmadığına,

3.Alınması gereken 876,62 TL istinaf karar harcından peşin yatırılan 31,40 TL’nin mahsubu ile bakiye 845,22 TL’nin istinaf eden davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına,

4.İstinaf başvurusu için yapılan yargılama giderlerinin HMK’nın 360 ıncı maddesi yollamasıyla, madde 323 uyarınca istinafı talep eden üzerinde bırakılmasına,

5.Dosyanın ilk derece mahkemesine iadesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, 18.04.2019 tarihinde, oybirliğiyle ve kesin olarak karar verildi.

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı
İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye, İzmir İş Davası Avukatları, İzmir İş Davası Avukatı, İzmir İş Mahkemeleri Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir İş Kazası Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İcra Avukatı, İzmir Tazminat Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Vatandaşlık Avukatı, İzmir Deport Avukatı